Zorg

Juf Ilse en juf Karina zijn de zorgjuffen van de Schakelschool. Beiden zijn gediplomeerd remedial teachers. Zij testen elke nieuwe leerling en krijgen zo een beeld van de schoolse vaardigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Lezen

Welk leesniveau behaalt het kind?
Begrijpt het kind wat hij/zij leest?
Is er sprake van een leesstoornis (dyslexie)?

Schrijven

Welk spellingsniveau behaalt het kind?
Is er sprake van een schrijfstoornis (dysorthografie)?

Rekenen

Welk rekenniveau behaalt het kind?
Is er sprake van een rekenstoornis (dyscalculie)?
 

Aan de hand van deze resultaten bepalen zij de beginsituatie van het kind. Dit wordt besproken met de ouders. Deze beginsituatie bepaalt, na overleg met betrokken leerkrachten, in welke klas (pedagogische eenheid) het kind terecht komt. Het is ook een uitgangspunt voor de schoolse begeleiding.

Na multidisciplinair overleg beslist het team of de leerling zorgbegeleiding krijgt. De leerling komt dan een aantal keer per week naar juf Karina of juf Ilse. Zij werken zowel individueel als in kleine niveaugroepjes.
 

Individueel

Afhankelijk van de testresultaten leren de zorgjuffen de leerlingen werken met alternatieve taal- en rekenprogramma’s. Voorbeelden hiervan zijn Sprint en Skippy (programma’s voor kinderen met dyslexie), werken met een rekenmachine, werken met een aangepast toetsenbord… .

Niveaugroep

De kinderen die extra begeleiding nodig hebben tijdens de lessen spelling, rekenen of lezen, worden door de zorgjuf uit de klas gehaald om in kleine groepjes te werken. Dit zijn vooral kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, NLD…) of kinderen bij wie het ondanks alle goede zorgen in de klas toch niet lukt.

De zorgjuffen werken met aangepaste oefeningen, leerspelletjes, gevarieerd en kindvriendelijk materiaal.