Orthopedagogie

Juf Kristien is orthopedagoge in de Schakelschool. Zij werkt individueel, in kleine groepjes of klasintern met leerlingen uit de structuurklassen. De focus van deze begeleidingen ligt op het opvolgen en stimuleren van de socio-emotionele ontwikkeling.

Tijdens een multidisciplinair overleg beslist het team of een leerling nood heeft aan individuele begeleiding. Er worden thema’s en doelstellingen vastgelegd waarrond gewerkt zal worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Het opbouwen van een positief en realistisch zelfbeeld
  • Psycho-educatie
  • Leren omgaan met anderen: samenwerken en samen spelen
  • Leren omgaan met bepaalde situaties en veranderingen
  • Situaties en conflicten samen bespreken en ontrafelen
  • De basisgevoelens (blij, bang, verdrietig en boos) bij zichzelf en anderen herkennen
  • Op een gepaste manier leren omgaan met gevoelens zoals boosheid

De begeleidingen vinden wekelijks plaats. Er worden verschillende methodes en materialen gehanteerd, zoals o.m. een doos vol gevoelens, … . De orthopedagoge bouwt een vertrouwensband op met de leerling, zodat hij/zij ook steeds terecht kan bij haar voor een gesprek en een luisterend oor. Daarnaast gaat men ook na welke aanpassingen of hulpmiddelen er in de klas- of schoolomgeving voor het kind aangewezen zijn.