Ons engagement

Engagementsverklaring Schakelschool/ouders

Jullie als ouders, hebben hoge verwachtingen van de school voor de opvang en opvoeding van jullie kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken wij in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Deze engagementsverklaring is

Verplicht vanaf: september 2010

Opgesteld: april 2010

Goedgekeurd door schoolraad: mei 2016

                       door ouderc: mei 2016

Deze engagementsverklaring bevat:

Wederzijdse afspraken, over wat de school doet en waartoe de ouders zich verbinden, op volgende vier domeinen:

  • oudercontacten
  • aanwezigheid en spijbelen
  • individuele leerlingenbegeleiding
  • onderwijstaal Nederlands

 

Oudercontacten

Schakelschool organiseert per schooljaar drie oudercontacten verspreid over het schooljaar. Tijdens de oudercontacten krijgen ouders de kans om de resultaten en verwachtingen van hun kind te bespreken met de klasleerkracht, de bijzondere leerkrachten (turnleerkrachten, leerkrachten levensbeschouwelijke vakken, techniekleerkrachten, zorgleerkrachten, SEB-leerkracht, GOK-leerkracht), de paramedici (logopedisten, kinesiste, ergotherapeut, orthopedagoge), directeur en CLB-medewerkers.

Indien nodig worden ouders ook uitgenodigd op andere tijdstippen in overleg met alle partijen.

Ouders kunnen steeds op school terecht voor bijkomende info, verduidelijkingen, hulp,…. op eigen verzoek of op vraag van de school. Een telefoontje volstaat om een gesprek te plannen, onverwachtse zaken trachten wij zo goed mogelijk in te plannen.

Ouders zijn bereid om op deze contactmomenten  zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Indien zij verhinderd zijn, verwachten wij dat zij zelf contact opnemen met de school; indien de school vragende partij is, nemen wij zelf contact op om een nieuwe afspraak te organiseren.

 

Spijbelbeleid/aanwezigheden

Afwezigheid

Schakelschool noteert stipt en dagelijks de aanwezige leerlingen op school. Afwezigheden zijn belangrijk voor de krijgen en behouden van schooltoelagen. Wij moeten deze gegevens ook doormelden aan het departement onderwijs en het CLB.

Ouders zorgen voor een doktersbriefje/ouders vullen een briefje van de school in en geven dit door aan de school.

Na 4 keer afwezigheid zonder doktersbriefje mogen leerlingen enkel nog afwezig zijn met een doktersbriefje. De school verwittigt steeds de ouders wanneer dit zo is.

Bij problematische afwezigheden ( geen doktersbriefje ) wordt een begeleidingsfiche opgemaakt en doorgegeven aan CLB-medewerkers. Na overleg worden ouders gecontacteerd, want problematische afwezigheden kunnen financiële gevolgen hebben.

Te laat komen

Op de Schakelschool starten de lessen elke dag om 8u55. Wij verwachten van de leerlingen dat zij op tijd aanwezig zijn om de lessen te beginnen. Kinderen die te laat gebracht worden, komen langs het secretariaat om zich te melden.

De lessen eindigen elke dag om 15u25, op woensdag om 12u30. Ouders kunnen de kinderen niet vroeger uit de klas halen zonder toestemming van de directeur.

Individuele leerlingenbegeleiding

Schakelschool besteedt grote zorg aan de evolutie van de kinderen.

Alle nieuwe leerlingen worden, na een toetsperiode door de zorgcoördinator en paramedici met de ouders besproken, na een overleg met het ganse, begeleidende team. Ouders krijgen een duidelijk beeld van het niveau van hun kind en de school brieft welke plannen de school voorop stelt. Ouders bespreken hun verwachtingen.

Schakelschool werkt met een kindvolgsysteem in Smartschool. Tijdens de verschillende klassenraden wordt bepaald welke begeleiding elk kind krijgt, in de klas of eventueel nog extra van zorgjuf, logopediste, kinesist, ergotherapeut, orthopedagoge of SEB-leerkracht.

Wij zullen steeds de ouders hiervan op de hoogte brengen.

Schakelschool verwacht dat ouders ingaan op de vraag tot overleg om afspraken te maken.

Ouders kunnen steeds met vragen voor extra hulp terecht op de school.

Het dagelijks nakijken van de agenda/boekentas/ briefwisseling zouden wij ten zeerste waarderen.

Onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan er toe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Schakelschool spant zich in om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van ouders dan ook dat zij er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan door:

( enkele voorbeelden )

  • zelf Nederlandse les te volgen
  • uw kind laten aan te sluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,…
  • uw kind naar Nederlandstalige programma’s op TV te laten kijken
  • Nederlandstalige boeken te lezen
  • zelf zoveel mogelijk Nederlands te praten tijdens contacten met de school