BuBaO Schakelschool, buitengewoon in...

Onze werking

 • Elk kind werkt voor elk vak op eigen niveau en tempo
 • Kleine klasgroepen
 • Separate en geïntegreerde werking voor leerlingen met autisme (zie auti-werking)
 • Aangepaste leermethodes en computerprogramma's
 • Moderne werking met laptops, tablets en digitale schoolborden
 • Klasinterne werking door logopedisten, kinesiste, ergotherapeute en orthotherapeuten
 • Ondersteuning in de speelleerklas door de zorgleerkracht
 • Nauwe samenwerking met het CLB
 • Voortdurende nascholing van onze begeleiders
 • Gebruik van leerlingvolgsysteem en leerlijnen
 • Vrije keuze van levensbeschouwelijke vakken

Extra begeleidingen

 • voor rekenen, lezen en/of schrijven (zie zorg)
 • voor spraak en taal (zie logopedie)
 • voor visuele en ruimtelijke vaardigheden, schrijfmotoriek en fijne motoriek (zie ergotherapie)
 • voor de psychomotorische ontwikkeling (zie kinesitherapie)
 • voor de socio-emotionele ontwikkeling (zie orthopedagogie en SEB)

Het ontwikkelen van talenten

 • Aparte lessen techniek en creatieve vaardigheden
 • Turnles in de stedelijke sporthal van Kuringen
 • Uitgebreide sportmogelijkheden: zwemmen, fietsen, schaatsen e.a.
 • Deelname aan sport- en speldagen
 • Atelierwerking: koken, wandelen, werken met media
 • Projectwerk
 • Geregeld bibliotheekbezoek

Onze activiteiten

 • Geïntegreerde werkperiodes (zeeklassen, bosklassen, sneeuwklassen)
 • Themafeesten (Sinterklaas, kerstfeest, carnaval…)
 • Schoolreis
 • Schoolfeest

Onze contacten met ouders

 • Open school: open communicatie tussen ouders, directeur en personeel
 • Regelmatige overlegmomenten met de ouders van onze leerlingen: bespreking van de beginsituatie, informele gesprekken, oudercontacten en informatieavonden
 • Betrokken ouderraad

Onze ligging

 • School in een rustige, veilige en groene omgeving
 • 2 ruime speelplaatsen en een voetbalveld
 • Centraal en gemakkelijk bereikbaar
 • Veel uitstapmogelijkheden

Onze samenwerking

 • Samenwerking met het ondersteuningsteam van Scholengroep 16 (zie Ondersteuningsteam), 
 • Samenwerking met het ondersteuningsteam van Ganspoel
 • Samenwerking met basisscholen en secundaire scholen van het gewoon en buitengewoon onderwijs (netoverschrijdend)
 • Mogelijkheid om tijdens de week in een internaat te verblijven