Logopedie

Juf Ruth, juf Enid, juf Nele en juf Katrin zijn de logopedisten van de Schakelschool. Zij testen elke nieuwe leerling en krijgen zo een beeld van de spraak- en taalontwikkeling en van de socio-emotionele ontwikkeling. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Taal

Kent het kind veel woorden?
Kan hij/zij vlot zinnen bouwen of een verhaaltje vertellen?
Gebruikt het kind de juiste meervoudsvormen en verkleinwoorden?
Begrijpt de leerling mondelinge opdrachten?

Spraak                                   

Kan het kind alle klanken goed uitspreken?
Spreekt hij/zij verstaanbaar?           


Na multidisciplinair overleg beslist het team of de leerling logopedische begeleiding krijgt.
De leerling komt dan een aantal keer per week naar de logopediste. De testresultaten zijn het uitgangspunt voor de behandeling. De logopedisten werken zowel individueel als klasintern met aangepaste oefeningen, leerspelletjes, gevarieerd en kindvriendelijk materiaal.
 

Individueel

Afhankelijk van de testresultaten werken de logopedisten aan woordenschat, meervouden, verkleinwoorden, zinsbouw, woordvinding, taalbegrip, taaldenken, articulatie en/of socio-emotionele vaardigheden. Kinderen die erg taalzwak zijn, krijgen een taalbad. Hierbij oefenen zij alle onderdelen van de taal aan de hand van alledaagse thema’s. Kinderen die nood hebben aan socio-emotionele training (SET) werken aan communicatie, omgaan met gevoelens, omgaan met anderen, omgaan met situaties/veranderingen en/of psycho-educatie.

Klasintern

Om de jonge kinderen een stevige basis mee te geven, werken ze ook klasintern rond taalstimulering. De klastitularis en de logopedisten werken elk met een klein taalgroepje. Zo bereiken ze zowel de taalzwakke als de taalsterke leerlingen.

Om de oudere type-1 leerlingen mondiger te maken, werken ze klasintern rond functioneel taalgebruik. Deze kinderen leren hier, in kleine groepjes, op een juiste manier vraag-antwoordgesprekken te voeren.