Auti-werking, structuur op maat

Historiek

Sinds 2003-2004 startte onze school met geïntegreerde auti-werking. De leerlingen met autisme draaiden mee in de pedagogische eenheden met leerlingen met een attest type 1 of type 8. Naarmate zich meer en meer leerlingen met ASS aanmeldden in onze school, groeide de nood aan een aparte auti-werking.

Nu

Momenteel telt de Schakelschool drie structuurklassen. Een aantal leerlingen met autismespectrumstoornis blijft geïntegreerd in de andere pedagogische eenheden.

Sinds september 2015 kunnen ook kleuters en lagereschoolkinderen met een attest type 9 in onze school terecht.

Werking

Afhankelijk van de nood aan structuur zit een kind met ASS in een structuurklas (separate werking) of in één van de andere klassen (geïntegreerde werking). Het aantal leerlingen in een structuurklas is beperkt om een goede auti-werking te garanderen.

Autiklaslokaal

Enkele kenmerken van de werking van de structuurklassen:

 • Gevisualiseerde dagschema’s: foto’s, tekeningen en/of picto's die het dagverloop aangeven
 • Gezamelijke onthaalhoek en instructiehoek: voor het aanbrengen van nieuwe leerstof
 • Individuele werkhoek: om de leerstof in te oefenen
 • Individuele werkschema’s: voor activiteiten en taken (vb. Hoelang moet ik werken? Wat moet ik doen?)
 • Individueel aangepaste programma's
 • Aangepaste communicatie
 • Bevraging van ouders, kinderen en leerkrachten naar verwachtingen m.b.t. de sociaal-emotionele training en begeleiding (SET en SEB)
 • Nauwe samenwerking tussen ouders, leerkrachten en andere begeleiders
 • Heen-en-weer-schriftje
 • Extra overlegmomenten
 • Op voorhand bespreken van eventuele veranderingen
 • Eetmoment in de klas
 • Time-in-ruimte: ruimte om tot rust te komen en te reflecteren

De structuurklassen werken soms klasoverschrijdend met andere klassen. Zo knutselen ze samen en gaan sommige leerlingen rekenen of taal volgen in een andere klas. Op deze manier stimuleren we hun sociale omgang met andere leerlingen, maar kunnen ze nog altijd rust en structuur vinden in hun eigen klas.

Soms stroomt een leerling uit de structuurklas na enkele jaren door naar een andere klas of omgekeerd.

Team

Binnen het schoolteam zijn er meerdere leerkrachten/paramedici die het diploma postgraduaat autisme behaalden. De overige leerkrachten/paramedici volgden andere navormingen om meer te leren over ASS en verwante stoornissen. Als school willen we onze opgebouwde deskundigheid steeds verder uitbouwen. Zo blijft onze professionaliteit groeien.

Socio-emotionele ontwikkeling

Naast het schoolse leren en de werkhouding in de klas vinden wij ook communicatie, zelfredzaamheid, vrijetijdsbesteding en sociale vaardigheden op school belangrijk. Dit dient als basis voor het latere functioneren in de maatschappij.

Wij werken tijdens de socio-emotionele vaardigheidstraining op 3 niveau's. De klastitularis werkt in de klas rond socio-emotionele vaardigheden. De orthopedagoge of de SEB-leerkracht geeft individueel socio-emotionele training (SET) en begeleidt de leerling bij problemen of conflicten.

De SEB-werking van onze school komt ook de leerlingen met ASS ten goede. De SEB-leerkracht stimuleert hen om over hun daden na te denken, hun verantwoordelijkheid op te nemen en verdraagzaam en respectvol te zijn naar hun medeleerlingen. Via deze gesprekken hopen we onze leerlingen mondig te maken en voor hun mening uit te komen.

Autisme Limburg

Tijdens de zomervakantie maakt de speelpleinwerking van Autisme Limburg gebruik van de faciliteiten van onze school.